ახალგაზრდა სოციალისტები ახალგაზრდა სოციალისტები ახალგაზრდა სოციალისტები en-us © 2010 Itnovations ltd. Sat, 04 Sep 2010 08:46:42 EDT 10 ახალგაზრდა სოციალისტები http://www.ysg.ge/ - 144 33 ახალგაზრდა სოციალისტები http://www.ysg.ge/?57/5// http://www.ysg.ge/?57/5// ახალგაზრდა სოციალისტების ბიურო არის სათათბირო ორგანო, რომელშიც შედიან კავშირის არჩევითი თანამდებობის პირები, კომიტეტის მდივნები, დროებითი კომიტეტის მდივნები, სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელები, რაიონული, საქალაქო და სამხარეო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, სტუდენტური კლუბების წარმომადგენლები, გამგეობის მიერ დამტკიცებული დებულებით განსაზღვრული კვოტების საფუძველზე. ბიუროს სხდომები ტარდება 2 თვეში ერთხელ მაინც. ბიუროს სხდომებს უძღვება კავშირის თავმჯდომარე ერთი ხმის უფლებით, მისი არყოფნის შემთხვევაში ერთ-ერთი მოადგილე. გამგეობის ვეტოს გადალახვა ხდება ბიუროს შემადგენლობის 2/3. ბიუროს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს: კავშირის ბიუჯეტის დამტკიცება. სტრუქტურაში შესატანი ცვლილებების მომზადება. რაიონული, საქალაქო, სამხარეო, სტუდენტური კლუბებისა და სამუშო ჯგუფების ხელმძღვანელების დამტკიცება. კავშირის პროგრამული და სხვა სახის დოკუმენტების დამუშავება და კონგრესისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა. კომიტეტების, რაიონული, საქალაქო, სამხარეო, სტუდენტური კლუბების და სამუშო ჯგუფების დებულებების დამტკიცება. დაადგინოს საწევროს შენატანების ოდენობა. ბიუროს შექმნისა და კენჭისყრის წესს, აგრეთვე კომპეტენციასა და უფლებამოსილებას განსაზღვრავს ორგანიზაციის წესდება და ბიუროს დებულება. ბიუროს დებულება PDF 2011-02-21 00:00:00 123 http://www.ysg.ge/?57/4/123/ http://www.ysg.ge/?57/4/123/ 456 2011-02-21 00:00:00